2017. február 19., vasárnap 14:49

Plébániánk hirdetései - febr. 19.

Rate this item
(0 votes)

Köszönjük mindazok munkáját, akik a Plébániai Farsang lebonyolításában részt vettek!

Országos gyűjtés jövő hétvégén minden mise végén a Katolikus Iskolák javára! Kérjük a testvérek támogatását!

 

Tájékoztatom a testvéreket plébániánk karitatív szolgálatáról:

Karítász vezetőnk rendszeresen jár a rászorulókhoz és tájékoztat, hogy kinél milyen segítségre van szükség. Templomunkba járóknak rendszeres gyógyszertámogatást a-dunk, segítünk a csekkek befize-tésében, kisgyermek holmikat is vásárolunk. Személy szerint mindig gondban vagyok, hogy mit kezdjek azokkal, akik ismeretlenül becsen-getnek a plébániára. A keresztény értékrend természetesen azt diktálja, hogy segítsünk. Az utcáról becsön-getőknek pénzt sosem adunk, tartós élelmiszert időnként tudunk adni. Az elmúlt héten sajnos visszaéltek a keresztény segítőkészségünkkel és egy kamerát elloptak az iroda elő-teréből. A napokban még több zár-rendszert szerelnek fel, ami sajnos a bizalmatlanságot szüli. A plébániai karitatív szolgálatot leginkább úgy képzelem el, hogy az egyedülállók-nak emberei legyünk. Nem első-sorban anyagi támogatással, hanem a jelenléttel. Pl. most is jelentkezett egy néni, hogy elhatározta, hogy idős korában végigolvassa a szent-írást, látása megromlott ezért kért segítséget tőlünk, hogy hetente egy alkalommal menjen el valaki hozzá, aki olvassa a Bibliát. Ez az igazi karitatív szolgálat!

*             *             *

Első jegyes oktatás február 23-án, csütörtökön, 19 órakor a plébánián.

*             *             *

Február 26.-án, vasárnap, az álta-lános iskolás keresztelendők megbeszélése a Plébánián a 9-es szentmise után.

Heti hittanórák és programok

Vasárnap (febr. 19.)

1700    Szentének-kör a Kápolnában

Tárkányi-Zsasskovszky gyűjtemény II.

1900    Dél-olasz út megbeszélése

Hétfő

1700    felsősök

Kedd

1545    III. osztályosok

1700    óvodások

Csütörtök

1630    IV. osztály és ministránsok

1630    elsőáldozók

1900    gyermek keresztelési (hivatal)

1900    jegyesoktatás–pléb. nagyterem

Vasárnap (febr. 26.)

9-es szentmise után általános isko-lás keresztelendőkkel megbeszélés a plébánián.

1900    ifjúsági hittan

*          *          *

Heti liturgikus rend

Hétfő  (febr. 20.)

945      Temetői temetés (énekes)

Kedd  (febr. 21.)

1800    Szentmise - kápolna (olvasott)

Szerda  (febr. 22.)

1145    Temetői temetés (énekes)

1800    Szentmise - kápolna (olvasott)

Csütörtök  (febr. 23.)

1730    Gyóntatás - templom

1800    Szentmise-templom (orgonás)

Péntek  (febr. 24.)

1400    Altemplomi temetés (énekes)

1530    Altemplomi temetés (énekes)

1630    Altemplomi temetés (énekes)

1700    Gyóntatás - templom

1800    Szentmise-kápolna (énekes)

1830    Szentségimádás-kápolna

1830    Gyóntatás - templom

Szombat  (febr. 25.)

1730    Gyóntatás - templom

1800    Szentmise        (orgonás)

Vasárnap  (febr. 26.)

900      Szentmise        (orgonás)

1100    Szentmise        (énekes)

1800    Szentmise        (orgonás)

Gyóntatás 17:30-tól és a szentmisék alatt

A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház:

Kedd: Damiáni Szent Péter püs-pök és egyháztanító tetszés szerinti emléknapja. Ravennában született 1007-ben. Tanulmányai befejeztével tanítani kezdett, de hamarosan abbahagyta, és belépett a Fonté Avellana-i remete-ségbe, ahol elöljáróvá választották. Szigorú szerzetesi életet honosított meg, ezt a tevékenységét Itália más vi-dékein is folytatta. A viharos időkben a pápákat segítette működésével, írásai-val, és mint pápai követ, sokat tett az Egyház megújulásáért. IX. István pápa bíborossá és Ostia püspökévé tette. 1072. február 22-én halt meg, és azon-nal szentként kezdték tisztelni.

Szerda: Szent Péter apostol szék-foglalása, ünnep. Péter székfoglalásá-nak ünnepét e napon Rómában már a IV. századtól meg-ünnepelték, hogy kifejezzék a Péter apostolra alapozott Egyház egységét.

Csütörtök: Szent Polikárp püspök és vértanú emléknapja. Polikárp az a-postolok tanítványa, később Szmirna püspöke volt. Itt volt vendége Antio-chiai Szent Ignác. Rómába utazott, hogy a húsvéti kérdésben Anicetus pápával tárgyaljon. 155. február 23-án szenvedett vértanúságot, amikor is szü-lővárosának cirkuszában máglyán elégették.

Péntek: Szent Mátyás apostol ünnepe. Az apostolok Júdás helyébe választották, hogy tanúskodjék az Úr feltámadásáról. A tizenkettő közé so-rolták, amint az Apostolok Cseleke-deteiben olvasható (1, 15-26).

*             *             *

Szent Mátyás apostol

Mátyás apostollá választása utáni további sorsa ismeretlen. Az apokrif András és Mátyás cselekedetei állítása szerint a missziós területek elosztása alkalmával ,,az emberevők országa'' ju-tott neki. Mátyást megvakították, bör-tönbe vetették, de Isten visszaadta lá-tását és börtönéből kiszabadította. Ké-sőbb lefejezték. Ereklyéit Ilona csá-szárné a 4. században Trierbe vitette.

A népi hagyomány szerint: “Jégtörő Mátyás ha nem talál jeget, majd hoz.

 

Benedek András

Read 931 times
Joomla Templates: from JoomlaShack