2017. március 04., szombat 21:16

Plébániánk hirdetései - márc. 5.

Rate this item
(0 votes)

A múlt hétvégi országos gyűjtésen a Katolikus Iskolák javára 189 ezer forintot adtak a Testvérek. Az összeget továbbítottuk a Főegyházmegyei Hivatalnak. A névtelenül adakozóknak a Jó Isten fizessen meg.

*             *             *

Nyári tábor július 10 - 14. között a Gemenci vadregényes erdőben egy erdei iskolában. Tábor összköltsége 22.000 Ft, testvéreknek tudunk kedvezményt adni. Jelentkezési lap átvehető a sekrestyében vagy a hitoktatónál. Várjuk azokat az egyete-mistákat, főiskolásokat akik szívesen segítenek a táborban. Nekik az első vezetőképző március 25-én, szomba-ton 10 órakor a plébánián.

Heti hittanórák és programok

Vasárnap (márc. 5.)

1000    bábozás és kézműves foglal-kozás gyerekeknek a plébánián

1600    Bánóczky Előd atya előadása Pompeiről. Plébánia (zarándoklathoz)

 

Hétfő

1700    felsősök

 

Kedd

1545    III. osztályosok

1630    óvodások

1900    2. jegyesoktatás

 

Szerda

1900       felnőtt haladó hittan

 

Csütörtök

1630    elsőáldozók, IV. osztály és ministránsok összevontan

1900    gyermek keresztelési (hivatal)

 

Szombat

1000-1300: ált. isk. keresztelendők-nek és szüleiknek lelki nap

1900    házasklub, téma: családból hozott lelki sebek és értékek

 

Vasárnap (12-e)

1000    hitoktatói megbeszélés

1600    Bánóczky Előd atya előadása Pio atyáról. Plébánia. (zarándoklathoz)

1700    Rózsafüzér Társulat

1900    ifjúsági hittan (beszámoló a Szent László tér átalakításáról)

*             *             *

Keresztút nagyböjt péntekein

márc. 10.: Szent György-Sörgyár utca

márc. 17.:Szent Család - Kada utca

márc. 24.:Feltámadt KrisztusPongrácz út

márc. 31.:Szt. László-Szent László tér

ápr. 7.: Szt. László-Szent László tér

Heti liturgikus rend

Hétfő  (márc. 6.)

700      Szentmise - kápolna (olvasott)

 

Kedd  (márc. 7.)

1800    Szentmise - kápolna (olvasott)

 

Szerda  (márc. 8.)

1800    Szentmise-templom (olvasott)

 

Csütörtök  (márc. 9.)

1230    Altemplomi temetés (énekes)

1330    Altemplomi temetés (énekes)

1730    Gyóntatás - templom

1800    Szentmise-templom (orgonás)

 

Péntek  (márc. 10.)

1500    Dunai temetés (énekes)

1530    Altemplomi temetés (énekes)

Templomunkban nincs szentmise! Közösen a Sörgyár utcai Szent György templomban veszünk részt szent-misén 18-kor, majd keresztúton!

Szombat  (márc. 11.)

1730    Gyóntatás - templom

1800    Szentmise        (orgonás)

 

Vasárnap  (márc. 5.)

900      Szentmise        (orgonás)

1100    Szentmise        (orgonás)

1800    Szentmise        (orgonás)

Gyóntatás 17:30-tól és a szentmisék alatt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház:

Kedd: Szent Perpétua és Felicitász vértanúk, megemlékezésül. 203. márci-us 7-én Karthágóban szenvedtek vér-tanúságot. Még ma is megvan a halá-lukról szóló nevezetes elbeszélés, ame-lyet részben maguk a hitvallók írtak, részben pedig a kortárs írnok. Nevük belekerült a római eukarisztikus imába.

Szerda:Istenes Szent János szerze-tes, megemlékezésül. A mai Portugá-liában született 1495-ben. A spanyol-országi Granadában kórházat alapított, és a maga mellé vett társaival együtt irgalmas rendet szervezett meg. A nél-külözők és a betegek iránti különös szeretetével tűnt ki. +1550. március 8.

Csütörtök: Római Szent Franciska szerzetesnő, megemlékezésül. Rómá-ban született 1384-ben. Fiatalon ment férjhez, és három gyermeknek adott életet. Nehéz időkben élt, javait a szegényeknek adta, a betegeket szol-gálta. 1425-ben megalapította az obláták kongregációját. + 1440. márci-us 2-án, Rómában.

Memento homo

Gondolatok Hamvazószerdáról

és a negyven napról

Minden ember új teremtmény lesz a megkeresztelésekor. Ehhez a bűntől megtisztult állapothoz kell mindig visszatérnie, állandóan megtérnie az Úrhoz. A bűnbánati idők és bűnbánati szertartások, kiemelten is a bűnbo-csánat szentsége ebben a visszaté-résben segíti őt.

A nagyböjti idő – mint bűnbánati idő – megfelelő lehetőséget biztosít erre. Alkalmat ad a lemondásra, (nem csupán a hús lemondása, hanem ked-venc ételünk, szórakozás, önakarat) segítheti hitünk elmélyülését. A szent-mise szövegei, énekei is mind-mind a bűnbánatról, a megtérésről szólnak. Bűneinktől való szabadulásra szólít föl, megtisztulásunkat segíti elő, és így kérhetünk bűnbocsánatot Istentől.

Miért pont negyven napig tart a böjt? Jézus nyilvános működése előtt negyven napot töltött böjtben – és kísértésben – a pusztában. Azonban az Ószövetségben is találunk a negyvenes számra példákat: a vízözön negyven napig tartott, a zsidók negyven évig vándoroltak, Mózes negyven napig a Sínai-hegyen volt, és Illés próféta is negyven napot töltött a pusztában.

Régebben már Hamvazószerda előtt megkezdődött az előkészület, ma már ez megszűnt.

Ilyenkor történik a hamvazás: a hívek homlokára az előző évi elégetett virágvasárnapi barka hamujából ke-resztet rajzolnak. A hamvazás az őske-resztény időkben csak a nyilvános bűnösöknek szólt: bűnbánati ruhát kellett hordaniuk, hamuval hintették be fejüket, és „kiűzték” őket – az ősszü-lőkhöz hasonlóan – a templomból. Csak a bűnbocsánatuk után, Nagycsü-törtökön fogadták őket vissza. Ezt a bűnbánattartás a 10. században meg-szüntették, ekkor lépett helyébe – II. Orbán pápa 1091-ben – a valamennyi hívőnek a jelképes (fej helyett homlo-kon jelölés) hamvazkodása.

 

A nagyböjti bűnbánati időszak, megfelelően használva, lehetőséget ad számunkra, hogy méltó módon örvend-hessünk majd a negyven nap elmúl-takor főünnepünkön, Urunk feltáma-dásakor.                          Benedek András

Read 958 times Last modified on 2017. március 04., szombat 21:18
Joomla Template: by JoomlaShack