2017. március 12., vasárnap 22:21

Plébániánk hirdetései - márc. 12.

Rate this item
(0 votes)

Nyári táborral kapcsolatos információk idekattintva! 

A Katolikus Egyház Katekizmusa androidos okostelefonra alkalmazás-ként letölthető.

Toronyóránk több hete nem működik megfelelően. A szakértői felmérés kimutatta, hogy komolyabb hiba lépett fel ezért hosszabb felújí-tásra szorul!

Heti hittanórák és programok

Vasárnap (12-e)

1000    hitoktatói megbeszélés

1600    Bánóczky Előd atya előadása Pio atyáról. Plébánia. (zarándoklathoz)

1700    Rózsafüzér Társulat

1900    ifjúsági hittan (beszámoló a Szent László tér átalakításáról)

 

Hétfő

1700    felsősök

1900    felnőtt szentségfelk. hittan

 

Kedd

1545    III. osztályosok

1630    óvodások

1900       fáklyás felvonulás: Conti kápolnától (márc. 15-i megemlékezés)

 

Szerda

HIVATAL ZÁRVA!

1030-1400 Rottenbiller parkban Hu-szártábor, ünnepi családi program

 

Csütörtök

1630    elsőáldozók, IV. osztály és ministránsok

1900    gyermek keresztelési (hivatal)

 

Szombat

1600    Református templomban kő-bányai kórusok találkozója

 

Vasárnap (19-e)

2200    Dél-Olasz Zarándokok indulása

*                 *                 *

Keresztút nagyböjt péntekein

márc. 17.:Szent Család - Kada utca

márc. 24.:Feltámadt KrisztusPongrácz út

márc. 31.:Szt. László-Szent László tér

ápr. 7.: Szt. László-Szent László tér
Heti liturgikus rend

Hétfő  (márc. 13.)

700      Szentmise - kápolna (olvasott)

 

Kedd  (márc. 14.)

1430    Újköztemetői temetés (énekes)

1800    Szentmise - kápolna (olvasott)

 

Szerda  (márc. 15.)

1800    Szentmise-kápolna (olvasott)

 

Csütörtök  (márc. 16.)

1730    Gyóntatás - templom

1800    Szentmise-templom (orgonás)

 

Péntek  (márc. 17.)

1630    Altemplomi temetés (énekes)

Templomunkban nincs szentmise! Közösen a Kada utcai Szent Család templomban veszünk részt szentmi-sén 18-kor, majd keresztúton!

Szombat  (márc. 18.)

1730    Gyóntatás - templom

1800    Szentmise        (orgonás)

Vasárnap  (márc. 19.)

900      Szentmise        (orgonás)

1100    Szentmise        (orgonás)

1800    Szentmise        (orgonás)

Gyóntatás 17:30-tól és a szentmisék alatt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház:

Péntek: Szent Patrik püspök, meg-emlékezésül. Britanniában született 385 körül. Mint ifjút, fogolyként Írországba vitték, és a birkák őrzését bízták rá. Amikor visszanyerte szabadságát, papi pályára lépett, és Írország püspöke lett. A sziget népé-nek buzgón hirdette az evangéliumot, sokakat a hitre térített, és az ír egyházat megszervezte. Down városa mellett halt meg 461. március 17-én.

Szombat: Jeruzsálemi Szent Cirill püspök és egyháztanító, megemléke-zésül. Keresztény szülőktől született 315-ben. A jeruzsálemi püspöki széken Maximosz püspök utóda lett 348-ban. Az ariánusokkal kapcsola-tos ügyekbe belebonyolódva, nem-egyszer száműzetés volt a sorsa. Lel-kipásztori buzgóságáról tanúskodnak beszédei, amelyekben az igaz taní-tást, a Szentírást és a hagyományokat fejtegette a híveknek. Meghalt 386. március 18-án.

 

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye körlevele (részlet)

Az irgalmasság tetteinek közös gya-korlására hívjuk a testvéreket, amikor idén újra meghirdetjük a nagyböjti tartós élelmiszer-gyűjtést temploma-inkban. Ezzel egy ősegyházi hagyo-mányt elevenítünk fel, hiszen az első század keresztényei a kenyértörésre hozták magukkal a szegényeknek szánt adományaikat. Az ő példájukat követ-ve, kérjük, hozzák el a szentmisékre tartós élelmiszer felajánlásukat és te-gyék a templomban erre kijelölt helyre. A legkisebb adománnyal is a felebaráti szeretet csodája valósul meg közöt-tünk. A templomainkban összegyűjtött élelmiszerek nem csak táplálékot jelen-tenek, hanem üzenetet is visznek ma-gukkal, a Gondviselő Isten kézzelfog-ható szeretetét a nélkülöző családokba.

Tudjuk, hogy a katolikus családok is nehéz helyzetben vannak, és anyagi gondokkal küzdenek. Ezért nem per-selygyűjtésre buzdítjuk a testvéreket, hanem arra, hogy lehetőségeikhez mér-ten élelmiszerrel járuljanak hozzá az Egyház segélyakciójához. Ezt megte-hetik a jövő heti vasárnapi szentmi-séken és az azt követő hétköznapokon, március 19-től 26-ig.

(Plébánia megj: a Szt. Antal oltárhoz elhelyezett asztalra lehet az adományo-kat hozni. Ezeket híveink segítségével juttatjuk el a rászorulóknak. Várjuk a testvérek javaslatait, hogy környezetükből kiket ismernek, akiknek szükségük lenne egy-egy szeretet-csomagra.)

Telefonos adományvonalon is bekap-csolódhatunk a Karitász munkájába: a 1356-os telefonszámon, hívásonként 500 forinttal segítünk. Köszönjük a szegényeknek szánt adományaikat!

 

Ferenc pápa sorai biztassanak bennün-ket a nagyböjti időben a megújulásra és mások megsegítésére: „A nagyböjt kedve-ző időszak arra, hogy intenzívebbé te-gyük lelki életünket azon eszközök se-gítségével, amelyeket az Egyház felkí-nál számunkra: a böjttel, az imádság-gal és az alamizsnaadás révén. Minde-zek alapja az Isten Igéje, amit ebben az időszakban jóval nagyobb odafigyelés-sel kell hallgatnunk és megfontolnunk. Arra szólít fel bennünket, hogy nyissuk meg a szívünk ajtaját a másik ember előtt, mi-vel minden ember ajándék, legyen az a szomszédunk vagy akár egy szegény isme-retlen.(Ferenc pápa nagyböjti körleveléből)

Read 961 times
Joomla Template: by JoomlaShack