2018. július 14., szombat 22:08

Plébániánk hirdetései - júl. 15.

Rate this item
(0 votes)

Liturgikus rend és programok

Vasárnap  (júl. 15.)

  9:00   tábornyitó szentmise (org):    utána indul az őrségi tábor

11:00   szentmise (orgonás)

19:00   szentmise (orgonás)

Gyóntatás a misék alatt.

Hétfő (16.), Kedd (17.) Szerda (18.)

Nincs szentmise.

Csütörtök  (júl. 19.)

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise - templom (org)

19:00   keresztelési megbesz. (pléb)

Péntek  (júl. 20.)

15:30   altemplomi temetés (énekes)

16:30   altemplomi temetés (ref)

17:00   gyóntatás

18:00   szentmise, templom (org)

18:30   szentségimádás, gyóntatás

19:30   jegyesoktatás III. csoport

Szombat  (júl. 21.)

16:00   esküvő (orgonás)

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise, templom (org)

Vasárnap  (júl. 22.)

  9:00   szentmise (orgonás)

11:00   szentmise (orgonás)

19:00   szentmise (orgonás)

Gyóntatás 18:30-tól és a misék alatt.

Michael August Blume SVD érse-ket nevezte ki Ferenc pápa júl. 4-én Magyarország apostoli nunciusává.

1946. máj. 30-án született az USA-ban. Verbita szerze-tes. 

Angolul, olaszul, franciául és néme-tül beszél.

*          *          *

A Szentlélek elleni bűnök

Múlt vasárnap hallottuk a könyör-gést: Mindenható, örök Isten! Szent Fiad mondotta, hogy aki a Szent-lélek ellen vétkezik, nem nyer bo-csánatot sohasem. Kérünk, óvj meg minket a megátalkodás szellemétől, hogy bűneink bocsánatát elnyer-hessük!

Attila atya feladta „Házi feladat”-nak, hogy mik is a Szentlélek elleni bűnök. Azoknak, akik már nem em-lékeznek a hittanóráról, alább kö-zöljük a megoldást:

1. Isten irgalmasságában vakmerő-en bizakodni.

2. Kétségbeesni Isten kegyelme felől.

3. A megismert igazság ellen tusa-kodni.

4. Isten kegyelmét másoktól irigyelni.

5. Üdvös figyelmeztetések ellenére a bűnökben megátalkodni.

6. A bűnöket mindhalálig meg nem bánni.

A Hozsanna énekeskönyvben ez a 33. oldalon található meg.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TOVÁBBI ESEMÉNYEINK

Július

Augusztus végéig nyári miserend:

* vasárnap: 9, 11 és 19.

* hétfőtől szerdáig nincs szentmise

* csüt, pént, szo 18 órakor.

Augusztus

7, kedd: egész napos szentségimá-dás. A 18 órási szentmisén aki sze-retne a Schola Liturgica-ban énekel-ni, keresse kántor urat.

9, csüt: Pongrácz úton 15 órától szentségimádás majd szentmise. Ezen az estén templomunkban nincs mise!

15-19 Családos tábor Ráróspusztán. Részletek a honlapon.

Szeptember

2, vas: 9-es szentmise után buszos zarándoklat Kalocsára. Részletek később.

15-23 Ars Sacra Fesztivál.

15, szombati program:

 toronylátogatás: 10-14, 19-20 óra.

 orgonahangverseny 20 órától.

22, szo 18:45: Bajza Hangkör hang-versenye.

A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház:

Hétfő: Kármel-hegyi Boldogasszony, tetszés szerinti emléknap. A Szentírás megemlékezik a Kármel-hegy szépsé-géről, ahol Illés próféta védelmezte az élő Istenben való hit tisztaságát. A XII. században néhány remete erre a hegyre vonult el a világtól. Ebből alakult meg az Isten-szülő Szűzanya pártfogása alatt élő karmeliták rendje.

Kedd: Szent Zoerárd-András és Benedek remeték tetszés szerinti emléknapja. A XI. században Len-gyelországból jöttek Magyarországra. 1083. július 17-én avatták szentté őket. Ereklyéiket a nyitrai székesegy-házban nagy tisztelettel őrzik.

Szerda: Szent Hedvig királynő em-léknapja. Magyarországon született 1374-ben, Nagy Lajos és Boszniai Erzsébet leányaként. 1384-ben Len-gyelország királynőjévé koronázták.  Nagy gondot fordított mind saját ma-ga, mind embertársai üdvösségére.  Erényekben és érdemekben gazdagon halt meg Krakkóban, 1399-ben. II. János Pál pápa 1997. június 8-án avatta szentté Krakkóban.

Péntek: Szent Apollinaris püspök és vértanú tetszés szerinti emléknapja. A 2. század vége felé a pogányok között hirdette Krisztus kifogyhatatlan gaz-dagságát. A hagyomány szerint Ra-venna püspöke volt, és székvárosát a vértanúság díszével gazdagította. Jú-lius 23-án költözött az Úrhoz.

Szombat: Brindisi Szent Lőrinc ál-dozópap és egyháztanító tetszés sze-rinti emléknapja. 1559-ben született Brindisiben. Kapucinus lett. Vándor-prédikátorként bejárta Európát. 1601-ben hazánkba is eljutott, ahol több ostromnál győzelemre lelkesítette a magyarokat a törökök ellen. Meghalt Lisszabonban 1619. július 22-én.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A szentekről szóló rövid ismerteté-seket két éve, 2016. július 18-ától kö-zöljük. Fontosnak tartjuk, hogy meg-ismerjük példaképeink életét, hogy be-lőlük erőt merítve igyekezzünk mi is szentebb életet élni.   Benedek András

Read 401 times
Joomla Templates: from JoomlaShack