Print this page
2018. augusztus 07., kedd 14:52

Plébániánk hirdetései - aug. 5.

Rate this item
(0 votes)

Liturgikus rend és programok

Vasárnap  (aug. 5.)

  9:00   szentmise (orgonás)

10:00   Schola Liturgica (karzat)

11:00   szentmise (orgonás)

Az esti szentmiséig szentségimádás.

19:00   szentmise (orgonás)

Gyóntatás 18:30-tól és a misék alatt.

Hétfő (aug. 6.)

Nincs szentmise.

Kedd (aug. 7.)

Egész napos szentségimádás.

9:00     szentségkitétel

12:30   temetői temetés (énekes)

17:00   szentóra (templom)

18:00   szentmise - templom (org)

Szerda (aug. 8.)

Nincs szentmise.

Csütörtök  (aug. 9.)

15:00   Pongrác úti templomban szent-         ségimádás majd szentmise.

Templomunkban nincs szentmise!

19:00   keresztelési megbesz. (pléb)

Péntek  (aug. 10.)

17:00   gyóntatás

18:00   szentmise, templom (org)

18:30   szentségimádás, gyóntatás

Szombat  (aug. 11.)

13:00   esküvő (orgonás)

15:00   esküvő (zenekaros)

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise, templom (org)

Vasárnap  (aug. 12.)

  9:00   szentmise (orgonás)

11:00   szentmise (orgonás)

18:00   Rózsaf. Társ. (templom)

19:00   szentmise (orgonás)

Gyóntatás 18:30-tól és a misék alatt.

Akik imádságot kértek a Ministráns-találkozó résztvevőitől, a Szent Péter bazilikában bemutatott szentmisét ajánlottuk fel a szándékukra.

*          *          *

A Főegyházmegye tudatja, hogy Spá-nyi András é. esperes, ny. pléb. éle-tének 73., áldozópapságának 50. évében, júl. 25-én szentségekkel megerősítve elhunyt.

TOVÁBBI ESEMÉNYEINK

Szeptember

2, vas: 9-es szentmise után buszos zarándoklat Kalocsára. Az utat plé-bániánk alapítványa is támogatja. Megtekintjük a nemrég felújított szé-kesegyházat, érseki kincstárat, könyv-tárat és a kalocsai paprika múzeu-mot. Részvételi díj: 4 800 HUF, mely egy étkezést is tartalmaz. Andrásnál lehet jelentkezni.

15-23 Ars Sacra Fesztivál.

15, szombati program:

 toronylátogatás: 10-14, 19-20 óra.

 hangverseny 20 órától: Kissné Baranyai Éva és Benedek András.

22, szo 18:45: Bajza Hangkör hangv.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház:

Hétfő: Urunk színeváltozása, ün-nep. Jézus isteni dicsőségének meg-mutatkozása. A Szentírás szavai sze-rint: Abban az időben: Jézus maga mel-lé vette Pétert, Jakabot és testvérét, Jánost, s külön velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük: az arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig vakító fehér lett, mint a fény. És íme, megjelent nekik Mó-zes és Illés: Jézussal beszélgettek. Ekkor Péter így szólt Jézushoz: „U-ram, jó nekünk itt lennünk! Ha aka-rod, készítek itt három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek e-gyet!” Még beszélt, amikor íme, fé-nyes felhő borította el őket, és a fel-hőből egy hang hallatszott: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik. Őt hallgassátok!” Ennek hallatára a tanítványok földre borultak és na-gyon megrémültek. Mt 17,1-6

Kedd: Szt. II. Szixtusz pápa és tár-sai vértanúk tetszés szerinti emlék-napja. Szixtuszt 257-ben szentelték Róma püspökévé. A következő év aug. 6-án a Kallixtusz temetőben mi-sézett. Valerianus császár parancsára négy római diakónussal együtt ott hely-ben megölték. Ott is temették el.

Szintén kedd: Szent Kajetán áldo-zópap tetszés szerinti emléknapja. Vi-cenzában született 1480-ban. Jogi ta-nulmányokat folytatott, majd 1516-ban pappá szentelték. Rómában megalapí-totta a teatinusok rendjét. Ez Velence vidékén és a nápolyi királyságban elterjedt. + Nápoly, 1547. aug. 7-én.

Szerda: Szt. Domonkos áldozópap emléknapja. Spanyolországban szül. 1170 körül. Az albiak eretneksége ellen prédikációval eredményesen dol-gozott. Erre a munkára társakat is to-borzott, és megalapította a prédi-kátorok (domonkosok) rendjét. Bolog-nában halt meg 1221. aug. 6-án.

Csüt: A keresztről nevezett Szt. Te-réz Benedikta (Edith Stein) szűz és vértanú, Európa társvédőszentje. Zsi-dó szülei 11. gyermekeként született 1891-ben, Németo-ban. 1922-ben meg-keresztelkedett. 1933-ban belépett a kölni Kármelbe, ahol ”A keresztről nevezett Teréz Benedikta” nevet kap-ta. Zsidó származása miatt 1942. aug. 2-án a németek Auschwitzba depor-tálták. A koncentrációs táborban ki-végezték. II. János Pál pápa 1987-ben boldoggá, 1998-ban szentté a-vatta, 1999-ben pedig Európa társ-védőszentjévé nyilvánította.

Péntek: Szt Lőrinc diakónus és vér-tanú ünnepe. A Valerianus-féle üldö-zés idején szenvedett vértanúságot 258. aug. 10-én (négy nappal II. Szixtusz pápa után). Sírja mellé Nagy Kons-tantin császár bazilikát emelt. Tiszte-lete már a IV. században elterjedt.

Szombat: Szent Klára szűz emlék-napja. Assisiben született 1193-ban. A szegénység útján szülővárosa nagy fiát, Ferencet követte. Alapítóanyja a róla elnevezett női szerzetesrendnek. + 1253. aug. 11-én, az assisi Szent Damján-kolostorban.

Read 167 times
Balogh Attila