hétfő, 04 október 2021 17:29

Plébániánk hirdetései - okt. 03.

Rate this item
(0 votes)

E HETI RENDÜNK

október 3, Vasárnap

8:00     Pongrácz úton szentmise

10:00   sztmise, felnőtt keresztelés és elsőáldozás (orgonás)

csendes szentségimádás estig

17:20   rózsafüzér

18:00   szentmise (orgonás)

19:00   ifjúsági hittan (pléb.)

 

október 4, Hétfő

  9:00   szentmise (olvasott)

12:00   temetői temetés (énekes)

 

október 5, Kedd

17:00   Pongrácz úton igeliturgia

áldoztatással

 

október 6, Szerda

  9:00   szentmise (olvasott)

10:00   Nyugdíjas Klub (plébánia)

14:00   temetői temetés (énekes)

 

október 7, Csütörtök

  9:00   Baba-mama klub

10:00   idősek otthona jön, sztmise

17:20   rózsafüzér

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

18:30   szentségimádás, gyóntatás

19:15   felnőtt haladó: Hitvallás

 

október 8, Péntek

17:00   gyóntatás

17:20   rózsafüzér

18:00   szentmise (orgonás)

18:45   Zenés áhítat:

Attila atya és a Bajza Hangkör,

vezényel: Háray Ferencné.

 

október 9, Szombat

15:00   esküvő (orgonás)

16:00   temetés (énekes)

17:20   Rózsafüzér Társ.

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

18:00   Keresztény Szüreti Bál

 

október 10, Vasárnap

  9:15   elsőáldozási hittan

10:00   szentmise (orgonás)

hálaadás Attila atya papszentelé-

sének 25. évf. alkalmából

18:00   szentmise (orgonás)

19:00   bérmálkozási felk. (pléb.)

Október

17, vas10ó gyermekek elsőáldozása

A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház

Hétfő: Assisi Szt Ferenc hitvalló. A ferences rend alapítója; a szegény-ség alázatos szerelmese; az egyházi élet nagy reformátora; + 1226.

Szerda: Szent Brúnó hitvalló. Kartauzi rendalapító. +1101

Csüt: Rózsafüzér Királynéja. A török veszedelem idején kétszer is a rózsafüzér imádsága segített a győ-zelem megszerzésében.

Péntek: Magyarok Nagyasszonya. Vaszary Kolos bíbornok, esztergo-mi érsek kérésére XIII. Leó pápa engedélyezte.

Szombat: Szent Dénes püspök és vértanú. Páris első püspöke, +285.

Szom: Leonardi Szt János áldo-zópap. Megalapította az Isten Any-járól nevezett szabályozott papok társaságát. +1609

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Csáki Attila bemutatkozása

 

Az Esztergomi Érseki Papnevelő Intézetből ötödév elvégzése után kerültem egy éves gyakorlatra ide a Kőbányai Szent László plébániára. A családomban nem volt természetes a katolikus hit megélése. Kis koromban csak annyit tudtam Istenről, hogy valahol léte-zik, de nem ismertem. Az általános iskolában beírattak hittanra. Kezdet-ben nagyon untam a hittanórákat, de 3.-ban új hitoktatót kaptunk, akit el-kezdtem kérdezgetni Istenről. Így folyamatosan egyre közelebb kerül-tem Hozzá, majd amikor eljött az idő, egyszer csak megéreztem a je-lenlétét, ami nagyon boldoggá tett, mindig beszélni akartam Őhozzá. Már ekkor felmerült számomra a papi hivatás gondolata. A Jóisten azonban nagy türelemmel hagyta, hogy a hivatáshoz vezető labirintust alaposan végig járjam. Így először matematikát kezdtem el tanulni, mivel a gimnáziumban az elég jól ment, és mindig is szerettem az absztrakt dolgokon gondolkodni. Később még azt is türelmes várako-zással nézte Isten, hogy elkezdtem dolgozni, s több munkahelyen is különböző tapasztalatokat szereztem.

Egy katolikus ifjúsági közösségbe is bekerültem, ahol úgy gondoltam, hogy a házasságra mint élethiva-tásra hívott Isten. Mégis utólag azt látom, hogy ha csendben is, de a Mennyei Atya mindig szeretett kisajátítani magának. 2014 végétől egyre inkább éreztem, hogy Isten akar valahová vezetni, s mind job-ban próbáltam az Ő akaratára hagyatkozni. 2015 nyarán azután megadta az átütő erejű hívást, s ennek alapos feldolgozása, átgon-dolása után 2016 tavaszán jelent-keztem az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyébe. A felvételt kö-vetően 2016 szeptemberében szim-bolikus 33 éves korban kezdtem meg a formációt az Esztergomi Szemináriumban. Az itt töltött 5 év alatt igyekeztem minél alaposabban kiképezni magam a papi életre, elmélyülni az Istennel való kap-csolatban, és az önismeretben. Ez idő alatt számtalanszor megtapasz-taltam Isten megerősítő kegyelmét, amellyel arra buzdított, hogy Ővele szoros kapcsolatban járjam életem útját, illetve épített; és nagy örömet adott a tanulmányokban is. Most a gyakorlati évben szeretném megva-lósítani a plébánián Isten akaratát, azt, amiért ide küldött engem. Re-ménykedem abban, hogy az egy év alatt újfajta ismeretekre teszek szert, melyek tovább formálnak a papsághoz vezető úton, illetve az eddigi formálódásom során kapott kegyelmeket a hívek javára tudom majd fordítani.

Read 1249 times
Joomla Template: by JoomlaShack