szombat, 25 június 2022 10:20

Plébániánk hirdetései - jún. 26.

Rate this item
(0 votes)

 

E HETI RENDÜNK

 

június 26, Templombúcsú

 

10:00  szentmise (Sch. Lit.)

 

Mária Rádió közvetíti

 

18:00 szentmise csak a Pongrácz úton, Szent Lászlóban nincs!!!

 

gyóntatás csak a 10-es sztmise alatt

 

 

június 27, Hétfő

 

18:00  szentmise a Szent László Templom Kórusának közreműkö-désévél; vez. Somogyváry Ákos.

 

 

június 28, Kedd

 

nincs szentmise

 

 

június 29, Szerda

 

nincs szentmise

 

 

június 30, Csütörtök

 

13:30  temetői temetés (énekes)

 

17:30  gyóntatás

 

18:00  szentmise (orgonás)

 

18:35  szentségimádás, gyóntatás

 

 

július 1, Elsőpéntek

 

de. betegek látogatása

 

15:30  altemplomi temetés

 

16:30  altemplomi temetés

 

17:00  gyóntatás

 

18:00  szentmise (orgonás)

 

 

július 2, Szombat

 

15:00  esküvő (orgonás)

 

17:00  Rózsaf. Társ.

 

17:30  gyóntatás

 

18:00  szentmise (orgonás)

 

 

július 3, Évközi 14. vasárnap

 

8:00    Pongrácz úton sztmise

 

10:00  szentmise (orgonás)

 

szentségimádás estig

 

19:00 szentmise (orgonás)

 

gyóntatás 18:30-tól és a sztmisék alatt

 

A villámcsapás következtében ki-alakult káresemény alapján kicse-rélésre került:

 

a harangvezérlés

 

vetítő vezérlés

 

orgona elektronikus vezérlése

 

karzat világítás

 

karzat kaputelefon

 

javatásra vár:

 

templomi wifi

 

templomi kamerarendszer

 

 

További eseményeink

 

Júl-aug

 

hétfő-kedd-szerda nincs sztmise

 

vasár- és ünnepnap az esti szentmise 19-kor kezdődk

 

Július

 

23, szo: zarándoklat Komáromba. Csillagerőd, kocsi kocsimúzeum, estebéd. Tervezett díj: 9500,-. In-formáció, Jelentkezés 5e előleggel Andrásnál.

 

Augusztus

 

6, szombat Orgonák éjszakája

 

Nyári táborok

 

Július 10-15: hittanos tábor Sitkén

 

Aug. 17-21: csal. tábor Ráróspusztán

 

Aug. 23-27: nyári napközi

 

Szeptember

 

17-25: XVI. Ars sacra fesztivál

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

A héten a következő szentek-ről emlékezik meg az Anyaszentegyház

 

Hétfő: Szent László király ünne-pe. 1046 körül született Lengyelor-szágban. Atyjától, I. Béla királytól a lovagi erényeket és az ország-kormányzás elveit, anyjától, Richeza lengyel hercegnőtől a szilárd kato-likus hitet és a mély vallásosságot örökölte. 1077-ben került a magyar trónra. Az ország kereszténnyé téte-lét eredményesen befejezte. Püspök-ségeket, monostorokat alapított. 1092-ben zsinatot tartott. A szenvedőket, szerencsétleneket atyai szeretettel felka-rolta. 1192. jún. 27-én avatták szentté.

 

Kedd: Szent Iréneusz püspök és vértanú emléknapja. 130 körül szü-letett, Szmirnában nevelkedett, a vá-ros püspökének, Szent Polikárpnak volt a tanítványa. 177-ben a galliai Lyonban telepedett le, ahol pap, majd nem sokkal később e város püspöke lett. A katolikus hit védelmében a gnosztikusok tévedései ellen köny-veket írt. A hagyomány szerint 200 körül vértanúságot szenvedett.

 

Szerda: Szt Péter és Pál ünnepe. A római hagyomány szerint június 29-ike mind a két apostol halálának napja és már az V. században majd-nem egész Itáliában és Észak-Afri-kában, mint a “Dies natalis”-t, mint a mennyei életre való születésük napját ünnepelték.

 

Csütörtök: A római Egyház első szt vértanúi, tetszés szerinti emlék-nap. A Néró császár által a 64-es római tűzvész után indított első egy-házüldözés alkalmával sok hívőt öl-tek meg kegyetlen kínok közepette. Erről a pogány történetíró, Tacitus Annaleseiben (15, 44) és Kelemen, római püspök a korintusiakhoz írt levelében (5-6. fejezet) tanúskodik

 

Szombat: Sarlós Boldogasszony napja. A Szűzanya megtudta az an-gyal szavából, hogy Erzsébet nem-sokára szülni fog, azért elment meg-látogatni őt. Egy kedves legenda szerint útjában egy elszáradt fákból és tüskés bokrokból álló erdőn ment keresztül és utána kizöldültek a fák és virágot hoztak a tüskék. (Talán ennek emlékére került a következő sor a Hozsanna 185-ös énekbe: ”Az ú-ton fa, virág egymásnak szent titkot súgnak.” - András) Járjunk mi is Jézussal a szívünkben.

 

Read 965 times
Joomla Templates: by JoomlaShack