2017. január 14., szombat 13:55

Plébániánk hirdetései - jan. 15.

Rate this item
(0 votes)

Szent László évvel kapcsolatos megbeszélésen mintegy 20 fő vett részt.

Vasárnap, jan. 15-én 17 órától Szentének-kör a Kápolnában, melynek témája a Tárkányi-Zsasskovszky énekes gyűjtemény. Bátorítjuk a híveket, vegyenek részt ezeken az ismeretünket bővítő összejöveteleken!

 

Ökumenikus imahét programja idekattintva érhető el!

 

Heti hittanórák

Hétfő

1700    felsősök

Kedd

1630    óvodások

1730    ált. isk. I-II. osztály

Csütörtök

1630    elsőáldozók

1630    ált. isk. IV. osztály

1900    gyermek keresztelési (hivatal)

Vasárnap

1700    Szentének-kör (kápolna)


Heti liturgikus rend

Hétfő  (jan. 16.)

700      Szentmise        (olvasott)

Kedd  (jan. 17.)

Szerda  (jan. 18.)

Csütörtök  (jan. 19.)

1045    Altemplomi temetés (csendes)

1100    Altemplomi temetés (énekes)

Péntek  (jan. 20.)

1530    Altemplomi temetés (énekes)

1800    Ökumenikus imaóra (énekes)

Szombat  (jan. 21.)

1800    Szentmise        (orgonás)

Vasárnap  (jan. 22.)

900      Szentmise        (orgonás)

1100    Szentmise        (énekes)

1800    Szentmise        (orgonás)

-----------------------------------------

A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház:

Kedd: Szent Antal apát emlék-napja. A remeték híres atyja Egyip-tomban született 250 körül. Szülei halála után anyagi javait szétosztotta a szegényeknek, magányba vonult, és ott bűnbánó életet élt. A Diocletianus-féle üldözés idején támogatta a hitval-lókat, és Szent Atanázt segítette az ariánusok elleni küzdelemben. 356-ban halt meg.

Szerda: Árpád-házi Szent Margit szűz ünnepe. IV. Béla és Laszkarisz Mária leánya, Boldog Kinga, Boldog Jolán és Boldog Konstancia testvére. Klissza várában (ma Jugoszlávia) született, ahol szülei fogadást tettek, hogy ha Isten megmenti az országot a tatároktól, születendő gyermeküket egészen az ő szolgálatára szentelik. Négyéves korában a veszprémi do-monkos apácákhoz adták. A Nyulak szigetén (ma Margit-sziget) épült kolostorban 1254-ben szerzetesi foga-dalmat tett, amelyet, több uralkodó házassági ajánlatát visszautasítva, 1261-ben ünnepélyesen megerősített. Önfegyelmezés, keresztény szeretet gyakorlása, teljes Istennek adottság, a legalacsonyabb szolgai munka, hősies vezeklés és a családi béke munkálása jellemezte életét. 1270. január 18-án halt meg a Nyulak szigeti kolostor-ban.

Péntek: Szent Fábián pápa és vértanú tetszés szerinti emléknapja. 236-ban választották a római egyház püspökévé. A Decius-féle üldözés idején, 250-ben vértanúságot szenve-dett Szent Ciprián tanúsága szerint. A Callixtus katakombában temették el.

Szintén péntek: Szent Sebestyén vértanú tetszés szerinti emléknapja. Rómában szenvedett vértanúságot a Diocletianus-féle üldözés kezdetén. Sírját a Via Appián, a ma róla elne-vezett katakombában a hívek már régi időktől tisztelettel övezik.

Szintén péntek: Esztergomi Bol-dog Özséb áldozópap tetszés szerinti emléknapja. Magyarország akkori fővárosában, Esztergomban született 1200 körül. Érdemeiért korán eszter-gomi kanonoknak nevezték ki. Gyak-ran vendégül látta a magányos barlan-gokban lakó embereket, akiknek társaságát annyira megkedvelte, hogy elhatározta, ő maga is elhagyja a világot. A tatárjárás után 1245 táján társaival a Pilisbe vonult remetének. 1250-ben a magyar remetéket egybe-gyűjtötte és Esztergom közelében a Szent Kereszt tiszteletére kis templo-mot és monostort épített. 1262-ben IV. Orbán pápától Szent Ágoston Reguláját kérte rendje számára, ame-lyet azonban nem nyerhetett el a remetetestvérek nagyfokú szegénysé-ge miatt. Ezért a pápa megbízásából Pál, veszprémi püspök adott a reme-teközösségnek életszabályt. Remete-testvéreivel még 20 évig élt közös-ségben, amelyet Első Remete Szent Pál oltalmába ajánlott. 1270. január 20-án elhunyt az Úrban. Sírját és a Szent Kereszt monostort a törökök valószínűleg már 1526-ban feldúlták.

Szombat: Szent Ágnes szűz és vértanú emléknapja. A III. század közepén vagy a IV. század elején Rómában szenvedett vértanúságot. Sírját Damazusz pápa verses felirattal ékesítette; Szent Ambrus nyomán az ókeresztény Egyház írói közül sokan dicsőítő beszédekkel övezték alakját.

Read 1048 times Last modified on 2017. január 14., szombat 13:57
Joomla Templates: by JoomlaShack