szombat, 12 június 2021 17:50

Plébániánk hirdetései - jún. 13.

Rate this item
(0 votes)

E HETI RENDÜNK

június 13, Vasárnap

Újmisések lelki csokrait várjuk.

Ajándéktárgyak árusítása nyári tá-boraink javára.

10:00   szentmise (orgonás)

18:00   szentmise (orgonás)

gyónt. 17:30-tól és a sztmisék alatt

PONGRÁC ÚTON NEM LESZ!

 

június 14, Hétfő

  9:00   szentmise (olvasott)

 

június 15, Kedd

június 16, Szerda

  9:00   szentmise (orgonás)

11:15   temetői temetés (énekes)

 

június 17, Csütörtök

10:30   temetői temetés

17:30   gyóntatás

18:00   sztmise, sztségimádás (org)

 

június 18, Péntek

17:00   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

18:45   Schola Lit. próba

 

június 19, Szombat

10:30: Esztergomban papszentelés. Különbuszt indítunk a templom elől 7:45-kor. Jelentkezni 2000 Ft befizetésével lehet. Érkezés 17-kor.

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

19:00   Schola Lit. próba

 

június 20, Vasárnap

Ajándéktárgyak árusítása nyári tá-boraink javára.

10:00   szentmise (Schola Lit.)

Kiss Géza primíciája. Utána agapé. Süteményeket, segítőket várunk 8:30-ra.

18:00   szentmise (orgonás)

gyónt. 17:30-tól és a sztmisék alatt

PONGRÁC ÚTON NEM LESZ!

TOVÁBBI ESEMÉNYEINK

Június

27, vas 10ó: Riesz Domonkos újmiséje templombúcsúval, utána agapé. Süteményeket, segítőket várunk 8:30-ra. 17 óra Pongrácz úti templ. bemuta-tás orgonazenével. 18-kor sztmise.

Július

Vasárnaponként 8 órától szentmise a Pongrácz úti templomban.

11-16 nyári hittanos tábor Ugodon

16, péntek 18:45: zenés áhítat

Augusztus

7, szo: egész napos szentségimádás

18-22: családos tábor (honlapon)

23-27: nyári napközi (honlapon)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Euch. Kongresszus regisztráció:

https://www.iec2020.hu

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

vagy papíron (újságos asztalon)

Plébániánk kódja: IEC-ZK54

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház

Kedd: Árpád-házi Boldog Jolán szerzetesnő. Férje halála után kla-rissza. +1298. Boldoggá 1827-ban avatta XII. Leó pápa.

Szombat: Szent Romuald apát. Ravennai nemes. A camalduli rend alapítója. +1027, 120 éves korában.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Maróti Gábor: A himnusz két műfajal-kotó szentje és liturgikus aktualitása

A Laodiceában megtartott, egyik legfon-tosabb ókori zsinaton, melynek időpontja ma is bizonytalan (360-370 között) a 60 egyházfegyelmi kánon között az egyik arra vonatkozott, hogy a továbbiakban tilos a himnuszok liturgikus alkalma-zása. Ezen a zsinaton fogalmazódott meg először fegyelmi keretben a va-sárnap ünneplésének az erkölcsi és jogi kötelezettsége, valamint más, a szent liturgiát érintő szabályt is hoztak.

A zsinati tiltás előzményei között érde-mes megemlíteni azt a tényt, hogy a korai liturgiában szinte valamennyi el-hangzó és bennfoglalt szöveg közvet-lenül szentírási eredetű volt. A korai himnuszok eredetileg ószövetségi zsol-tárok szövegét tartalmazták és csak ké-sőbb kezdték eltűrni a „psalmi idiotici” (szerzett, költött zsoltárok) műfajt. Eb-ben a keretben lehetővé vált bizonyos teológiailag elhajlott ideológiák liturgi-kus beágyazódása, ami azt eredmé-nyezte, hogy az eredetileg kinyilatkoz-tatott szövegbiztosítékokkal rendelke-ző himnuszok műfaját eretnekek hasz-nálhatták fel saját hittételeik közvetíté-sére. A könyvnyomtatás és a tömeg-kommunikációs lehetőségek hiányában az egyházi vezetőknek nem volt más lehetőségük a veszély elhárítására, mint zsinati határozatban tiltani magát a mű-fajt. Ennek a rendelkezésnek tulajdo-nítjuk azt a sajnálatos tényt, hogy az első három keresztény évszázad him-nuszirodalmából kevés fennmaradt tö-redéktől eltekintve, csak a miseliturgia Gloria tételeként alkalmazott ókeresz-tény himnuszt ismerjük.

Ebben a teológiatörténeti háttérben fi-gyelemre méltó és pótolhatatlan him-nuszköltő volt a 4. században élt Szent Efrém diákonus (kb. 306-373), aki az arám nyelv szír változatában végezte irodalmi tevékenységét. Teológiai je-lentőségét valamennyi keresztény fele-kezet elismeri, XV. Benedek pápa egy-háztanítóvá nyilvánította (1920) és több keleti liturgia hivatalos szövegként használja az írásait. Az általa vezetett egzegetikai iskolában, később igehir-detőként élete végéig küzdött az ere-deti, tiszta hit érvényesüléséért. Her-meneutikai módszerével és világos fo-galmazásával az általa alkotott himnu-szokkal sok hívőt visszatérített a tévta-nítók közösségéből az Egyházba, ezért ezek a költemények a tiszta hit forrá-saiként gazdagítják ma is a liturgikus irodalmat.

Szent Efrém nyugati kortársa Szent Ambrus püspök, egyházatya (339-397), aki leginkább keleti teológusok művei-vel találkozott és a kor szükségleteinek megfelelően irodalmi munkásságában komoly erkölcsi tartalommal segítette a hívők világnézeti útkeresését. Az ál-tala írt himnuszok a mai napig a műfaj legmaradandóbb alkotásai. Liturgikus énekeivel az volt a célja, hogy meg-könnyítse a szertartások megértését és vonzóvá tegye a cselekményeken való személyes részvételt, ezért a II. Vati-káni zsinat liturgikus konstitúciójának 93. pontja („a himnuszokat vissza kell állítani ősi formájukba”) értelmében a ma hozzáférhető nyugati himnusziro-dalom darabjai közül liturgikus alkal-mazás szempontjából elsődleges for-rást és kiindulópontot jelentenek.

Read 1804 times
Joomla Template: by JoomlaShack